குளங்கள்

எமது  மாவட்டதில் உள்ள குளங்கள்

 1. Addaitivu Kulam Sri Lanka reservoir(s) 15.82 km
 2. Aladikollan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 12.91 km
 3. Alakalluppoddu Kulam Sri Lanka reservoir(s) 35.61 km
 4. Alkaddiveli Kulam Sri Lanka reservoir(s) 13.37 km
 5. Alkaddiveli Kulam Sri Lanka reservoir(s) 20.85 km
 6. Ampal Kulam Sri Lanka reservoir(s) 38.51 km
 7. Andiya Kulam Sri Lanka reservoir(s) 36.83 km
 8. Arippu Reef Sri Lanka reef(s) 19.82 km
 9. Aruvi Aru Sri Lanka stream 19.73 km
 10. Chenamaniettu Aar Sri Lanka stream 15.14 km
 11. Chona Kulam Sri Lanka reservoir(s) 15.14 km
 12. Chonaka Kulam Sri Lanka reservoir(s) 12.99 km
 13. Giants Tank Sanctuary Sri Lanka reserve 18.73 km
 14. Giants Tank Sri Lanka reservoir(s) 5.78 km
 15. Idaivan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 16.54 km
 16. Ilamarutan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 37.81 km
 17. Ilava Kulam Sri Lanka reservoir(s) 18.08 km
 18. Iramanatan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 16.92 km
 19. Isankan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 7.76 km
 20. Kalikovilmadu Kulam Sri Lanka reservoir(s) 31.91 km
 21. Kalliaditivu Sri Lanka island 13.02 km
 22. Kallodai Kulam Sri Lanka reservoir(s) 16.4 km
 23. Kalmoddai Kulam Sri Lanka reservoir(s) 11.1 km
 24. Kalveli Kulam Sri Lanka reservoir(s) 33.54 km
 25. Kanakana Kulam Sri Lanka reservoir(s) 38.43 km
 26. Kanakana Kulam Sri Lanka reservoir(s) 40.19 km
 27. Kanakkan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 13.3 km
 28. Kankani Kulam Sri Lanka reservoir(s) 35.4 km
 29. Kannaditivu Sri Lanka island 17.37 km
 30. Karampaik Kulam Sri Lanka reservoir(s) 18.71 km
 31. Kataddamanda Kulam Sri Lanka reservoir(s) 13.98 km
 32. Kavati Odai Sri Lanka stream 16.86 km
 33. Kayan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 29.88 km
 34. Kilachchitivu Sri Lanka island 19.73 km
 35. Kollan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 39.53 km
 36. Koothadi Maruthamadu Kulam Sri Lanka reservoir(s) 14.02 km
 37. Kora Kulam Sri Lanka reservoir(s) 19.41 km
 38. Kosa Kulam Sri Lanka reservoir(s) 33.54 km
 39. Kovilmoddai Kulam Sri Lanka reservoir(s) 16.62 km
 40. Kudurwitana Aru Sri Lanka stream 29.96 km
 41. Kumana Kulam Sri Lanka reservoir(s) 33.54 km
 42. Kunchu Kulam Sri Lanka reservoir(s) 15.06 km
 43. Kurincha Kulam Sri Lanka reservoir(s) 31.74 km
 44. Kurunthan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 39.53 km
 45. Kusava Kulam Sri Lanka reservoir(s) 29.96 km
 46. Madhu Road Sanctuary Sri Lanka reserve 19.16 km
 47. Mamada Villu Sri Lanka marsh(es) 13.24 km
 48. Minasi Kulam Sri Lanka reservoir(s) 33.57 km
 49. Mulli Kulam Sri Lanka reservoir(s) 31.71 km
 50. Murunkan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 5.21 km
 51. Muttiramaditta Kulam Sri Lanka reservoir(s) 13.37 km
 52. Naka Villu Sri Lanka marsh(es) 9.9 km
 53. Odanadan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 16.61 km
 54. Odanadan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 24.39 km
 55. Odduppallam Villu Sri Lanka marsh(es) 5.53 km
 56. Olumadu Sri Lanka waterhole(s) 35.17 km
 57. Palaiveddanmoddai Sri Lanka waterhole(s) 18.08 km
 58. Palatulai Kulam Sri Lanka reservoir(s) 15.69 km
 59. Pallamada Villu Sri Lanka marsh(es) 1.89 km
 60. Panikka Kulam Sri Lanka reservoir(s) 4.09 km
 61. Pannikkarpuliyan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 16.92 km
 62. Papan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 14.72 km
 63. Pathaikkaddumunai Sri Lanka point 18.65 km
 64. Pattiveli Kulam Sri Lanka reservoir(s) 16.92 km
 65. Payan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 14.82 km
 66. Pearl Banks Sri Lanka bank(s) 17.73 km
 67. Pechchipotkeni Sri Lanka reservoir(s) 13.92 km
 68. Periya Kankan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 15.06 km
 69. Periya Pandivirichchan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 18.12 km
 70. Periya Villu Sri Lanka marsh(es) 7.58 km
 71. Podittuvaran Kulam Sri Lanka reservoir(s) 27.94 km
 72. Podituvaran Aru Sri Lanka stream 26.23 km
 73. Pulippankiyur Kulam Sri Lanka reservoir(s) 29.88 km
 74. Puliyan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 33.57 km
 75. Puliyantivu Sri Lanka island 14.52 km
 76. Pullirattan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 35.87 km
 77. Pumantan Ara Sri Lanka stream 22.87 km
 78. Rajamadu Sri Lanka waterhole(s) 15.65 km
 79. Tachchanmarutamadu Kulam Sri Lanka reservoir(s) 12.98 km
 80. Tachchanmarutamadu Kulam Sri Lanka reservoir(s) 20.73 km
 81. Talaiyan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 33.54 km
 82. Thirukethiswaram Sri Lanka railroad stop 16.85 km
 83. Urippanai Villu Sri Lanka marsh(es) 11.17 km
 84. Vaikalitevan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 35.4 km
 85. Vairavarpuliyan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 13.99 km
 86. Vankalai Reef Sri Lanka reef(s) 25.06 km
 87. Velan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 15.69 km
 88. Vilatti Kulam Sri Lanka reservoir(s) 14.8 km
 89. Vilatti Kulam Sri Lanka reservoir(s) 22.56 km
 90. Villiya Kulam Sri Lanka reservoir(s) 16.43 km
 91. Vinayakan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 13.99 km
 92. Wayatan Kulam Sri Lanka reservoir(s) 13.2 km
 93. Welimarandamadu Sri Lanka waterhole(s) 17.69 km
 94. Welvaya Kulam Sri Lanka reservoir(s) 31.71 km