மன்/பத்திமா மத்திய மகா வித்தியாலயம். பேசாலை

சீ.எம்.சேவியர் பெர்னாண்டோமன்/பத்திமா மத்திய மகா வித்தியாலயம். பேசாலை. மன்னார் வலயத்தின் 08 1யுடீ பாடசாலைகளுள் ஒன்று. சுமார் 1000 மாணவர்கள், ஆசிரிய ஆளணியின்படி 43 ஆசிரியர்கள் 03 கல்விசாரா ஊழியர்கள் என்போர் இதன் நேரடி

அங்கத்தவர்களாவர். பேசாலை; புனித வெற்றிநாயகி கத்தோலிக்கத் தேவாலயத்தின் மேற்கே சுமார் 06.5 ஏக்கர் பரப்பளவான காணியில் அமைந்துள்ள இப்பாடசாலையில் வகுப்புகள் தரம் 1 தொடக்கம் 13 வரை உள்ளன. தரம் 01 தொடக்கம் 09 வரை ஆண்கள் மட்டுமாகவும், தரம் 10 தொடக்கம் 13 வரை ஆண் பெண் கலவனாகவும் உள்ளது.. தற்பொழுது நாட்டின் 104 இசுறு பாடசாலைகளில் ஒன்றாகவும், “இடைநிலைப் பாடசாலைகளை மேம்படுத்தல்”; எனும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் நிதி அனுசரணையின் கீழான விசேட திட்டத்தின் கீழ்த் தெரிவு செய்யப்பட்ட 1000 பாடசாலைகளில் ஒன்றாகவும் உள்ளது. இலங்iயின் வடமேற்கிலுள்ள மன்னார்த் தீவின் மத்தியில் வடகடற்கரையோரத்தில் அமைந்துள்ள பேசாலைக் கிராமத்திலுள்ள இரு பாடசாலைகளில் ஒன்றாக அமைந்துள்ள இப்பாடசாலைக்குரிய ஊட்டற் பாடசாலைகளாக மன்ஃசென்.மேரிஸ் பெண்கள் வித்தியாலயம், மன்ஃசிறுத்தோப்பு றோ.க.த.க.பாடசாலை, மன்ஃகரிசல் றோ.க.த.க.பாடசாலை, மன்ஃபுதுக்குடியிருப்பு அரசினர் முஸ்லிம் கலவன் பாடசாலை என்பனவும், மேற்கே மன்ஃதுள்ளுகுடியிருப்பு றோ.க.த.பாடசாலை, மன்ஃகட்டுக்காரன்குடியிருப்பு றோ.க.த.க.பாடசாலை, மன்ஃதலைமன்னார் பியர் அ.த.க.பாடசாலை, மன்ஃதமைன்னார் பியர் றோ.க.த.க.பாடசாலை மன்ஃதலைமன்னார் பியர் அ.மு.க.பாடசாலை, மன்ஃசென்.லோறன்ஸ் றோ.க.த.க.பாடசாலை போன்றனவும் விளங்குகின்றன.

இவ்வாண்டில் தனது வைரவிழா ஜுபிலியைக் காணும் எமது மன்ஃபத்திமா மத்திய மகா வித்தியாலயம் இப்பெயரிற்; கடந்த இரு தஸாப்தங்கள் அளவாக இயங்கி வருகின்றதெனினும் பேசாலை றோ.க.ஆண்கள் பாடசாலை, பேசாலை றோ.க. கலவன் பாடசாலை, பேசாலை மகா வித்தியாலயம், மன்ஃபத்திமா ஆண்கள் பாடசாலை, மன்ஃபத்திமா மகா வித்தியாலயம் போன்ற பெயர்களை அதன் வளர்ச்சிப் படிகளில் பெற்று வளர்ந்து தற்போது மன்ஃபத்திமா மத்திய மகா வித்தியாலயம் என்ற பெயரில் இயங்கி வருகின்றது. எதிர்காலத்தில் மன்ஃபுனித பத்திமா மத்திய மகா வித்தியாலயம் (ஆNஃ ளுவ.குயவiஅய ஆயனாலய ஆயாய ஏனைலயடயலயஅ) என்ற பெயரைக் கொண்டு இயங்கும் சாத்தியக்கூறும் உள்ளது.

சர்வதேச வலைப்பின்னல் என்னும் ஒப்பற்ற தரவுத் தளமாகிய இணையத்தளத்தின் ஊடாக உலகின் எந்த ஒரு மூலை முடுக்கும் அதன் விசேட தன்மைகளும் எல்லோருக்கும் வெளிப்படை எனும் வகையில் உலகின் இலட்சக்கணக்;கான அமைப்புக்களையும், அவற்றின் உட்கட்டுமானம், பணிக்கூறுகள், தொடர்பாடல்கள் யாவற்றையும் நிரற்படுத்தி வைத்திருப்பதோடல்லாமல் அவற்றினோடு தொடர்புடையவர்களும் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள விரும்புவோரும் அதனைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலும் தேவையான தகவல்களைப் பெற்றுத் தரவுநிரற் படுத்தும் வகையில் , வைத்திருக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். அந்த வகையில் எமது மன்ஃபத்திமா மத்திய மகா வித்தியாலயம் என்ற கல்வி நிறுவனமும் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல.

இதுவரை காலமும் பாடசாலை, பாடசாலைச் சமூகம் மிஞ்சிப் போனால் பாடசாலையைப் பற்றிய செய்திகள் உள்ளுர்ப் பத்திரிகைகளில் வெளியாதல்… என்றிருந்த நிலை மாறி எமது கல்லூரியும் சர்வதேச அரங்கில் இணையத் தளத்தின் ஊடாக வெளிக் கொணரப் படுவதையிட்டு அதன் முதனிலை முகாமையாளர் என்கின்ற வகையில் நான் பேருவகை அடைகின்றேன். இவ்விடயம் பாடசாலையின் வளர்ச்சியில் ஒரு மைல் கல்லாகும் என்பது பெருமைக்குரிய ஒன்றாகும்.. அன்றியும், இவ்விடயம் தற்போதைய எமது பாடசாலைச் சமுகத்துக்கு மட்டுமன்றி உலகின் பல பாகங்களிலும் தொழிலின் நிமித்தம் பரந்து வாழுகின்ற இப்பாடசாலையின் பழைய மாணவர்கள், பாடசாலை நலன் விரும்பிகள் யாவருக்கும் மகிழ்ச்சியளிப்பதோடு எமது பாடசாலையின் மட்டில் அவர்களுக்கிருக்கும் ஈடுபாட்டையும் ஆர்வத்தையும் அதிகரிக்கவும் ஏதுவாகும்.

இந்நிலையில் இதற்குச் சந்தர்ப்பமளித்த இசுறுபாடசாலை நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கும் அத்திட்டத்திற்குள் எமது பாடசாலையை உள்வாங்கிய மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன அவர்களுக்கும், பரிந்துரை செய்த மன்னார் வலயக்கல்விப் பணிப்பாளர் உயர்திரு எம் ஆபேல் றெவ்வல் மன்னார் வலய திட்டமிடல் பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளர் (தற்போது யுனுடீ-நுமுளுP மாகாண முகாமையாளர்) திரு ளு.வு.பீரிஸ் ஆகியோருக்கும், எம்மை நெறிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் இசுறு பாடசாலை நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமையாளர் மதிப்பிற்குரிய ளு.டு.ஆ.னு. பியசேன அவர்களுக்கும் மற்றும் இணையத்தளத்தினுள் எமது பாடசாலையை உட்புகுத்தி அது சார்பான வழிகாட்டல் மற்றும் பயிற்சிகளை எமது பாடசாலைக் கணனி வள நிலைய ஆசிரியர்கள் திருமதி து.சு.அனுஸா, திருமதி து.து ஜுட ;மிராண்டா ஆகியோருக்கு வழங்கிய ளுஐடுஐனுயு நிறுவனத்திற்கும் அதன் பிரதம பயிற்றுனர் உயர்திரு றஞ்சித் குமாரசிறி அவர்களுக்கும் ஏனைய வளவாளர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்து நிற்கின்றேன்.

எதிர்;வரும் நாட்களில் எமது பாடசாலை இவ்இசுறு பாடசாலைத் திட்டத்தின் கீழ் எதிர்பார்க்கின்ற நல்ல நிலைகளைப் பெற்று, வினைத் திறனும், விளைதிறனும் மிக்க ஓரு பாடசாலையாகத் திகழ வேண்டுமென்றும் அதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவனும், எமது பாதுகாவலியாம் புனித பத்திமா அன்னையும் அருள்பாலிக்க வேண்டுமென்றும் பிரார்த்தித்து, என் அன்பார்ந்த மாணவர்களே, ஆசிரியர்களே, பழைய மாணவர்களே எமது பாடசாலையின் இந்த இணையத்தளப் பக்கங்களை எப்போதும் செழுமையாகவும், பயன்தரு விடயங்கள் பொதிந்ததாகவும் வைத்துக்கொள்ள உங்கள் அன்பார்ந்த ஒத்துழைப்பைப் பெரிதும் வரவேற்கின்றேன். உங்கள் பெறுமதி மிக்க ஆக்கங்கள், பாடசாலை பற்றிய தகவல்கள், புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் என்பவற்றை எமக்கூடாக அதில் இணைத்துக்கொள்ள முன்வாருங்கள்.. இணையத்தளத்தில் எமது பாடசாலையின் பக்கங்களைக் கண்ணோக்கும் அன்பர்கள், துறைசார் வல்லுனர்கள் எமது இணையத்தளத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் எம்மை இதன்பால் வழிப்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தவும், அதிற் குறைகள், காலத்திற்கொவ்வாத விடயங்கள் காணப்படின் சுட்டிக்காட்டீத் திருத்திக்கொள்ள உதவுமாறும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம்.

அன்புடன்,

சீ.எம்.சேவியர் பெர்னாண்டோ

பாடசாலை அதிபர்

[Source: http://www.mnfatimammv.sch.lk]